Statut

 

TEKST JEDNOLITY

 

S T A T U T

                                                     

„Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Radomiu

 

 

I.   Nazwa, siedziba, podstawa prawna i przedmiot działania

 

§1

Spółdzielnia nosi nazwę „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Radomiu, w dalszym ciągu statutu nazwana  „Spółdzielnią”.

§2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Radom.

§3

Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§4

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, która w interesie swoich członków prowadzi działalność gospodarczą oraz może prowadzić działalność społeczną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

§5

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

47.11.Z   Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napoi i wyrobów tytoniowych

47.19.Z   Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych  sklepach

47.29.Z   Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w  wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z   Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

10.71.Z   Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

10.85.Z   Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

10.89.Z   Produkcja pozostałych artykułów spożywczych , gdzie indziej niesklasyfikowana

56.10.A   Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.29.Z   Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

68.20.Z   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§6

1. Działalność Spółdzielni realizowana jest przez jej placówki: handlowe, zakłady produkcyjne, gastronomiczne, usługowe oraz inne jednostki organizacyjne i stanowiska pracy określone w strukturze organizacyjnej, zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Przy realizacji swoich zadań Spółdzielnia może współpracować z innymi krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi we wszystkich formach przewidzianych prawem.

II.     Członkowie Spółdzielni ich prawa i obowiązki

 

§7

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym również pracownicy Spółdzielni.
 2. Członkami Spółdzielni nie mogą być osoby prawne.
 3. Nie mogą być członkami Spółdzielni osoby fizyczne prowadzące działalność konkurencyjną wobec działalności Spółdzielni w zakresie handlu, gastronomii, produkcji piekarskiej i ciastkarskiej.

 

§8

 1. Członków przyjmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na podstawie złożonej na piśmie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni.
 2. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać:
  imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych udziałów, zawód, miejsce pracy oraz oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni w zakresie handlu, produkcji piekarskiej i ciastkarskiej oraz gastronomii.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. Przyjęcie członka powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni , z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 5. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 6. Od uchwały odmawiającej przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Zebrania Przedstawicieli w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia wraz z uzasadnieniem odmowy przyjęcia.
 7. Zebranie Przedstawicieli zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższych obradach.

 

§9

 1. Przystępując do Spółdzielni członek zobowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowania i wniesienia co najmniej jednego udziału w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Spółdzielni.
 2. Wpisowe wynosi 10000 zł.
 3. Udział wynosi 5000 zł.
 4. Członek może zadeklarować i wnieść większą ilość udziałów, nie może jednak posiadać więcej niż 2 udziałów.
 5. W przypadku podniesienia wysokości udziału członek Spółdzielni obowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie 3 miesięcy od daty uchwały Zebrania Przedstawicieli o podniesieniu wysokości udziału.
 6. Na poczet zadeklarowanych i nie w pełni wniesionych przez członka udziałów zalicza się również kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej.

 

§10

 1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
 3. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłaty dokonanej na jeden udział. Może natomiast żądać zwrotu wpłat dokonanych na więcej niż 1 udział. W takim przypadku zwrot tych wpłat następuje do końca roku od zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli sprawozdania finansowego za rok, w którym wystąpił z żądaniem, o ile jego udziały nie zostały przeniesione na pokrycie strat Spółdzielni.

 

§11
1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

2. Członek Spółdzielni ma prawo:
1) oceniać działalność i decydować w sprawach Spółdzielni w granicach i w sposób określony w niniejszym statucie,
2) żądać rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności i domagać się informacji o sposobie ich rozpatrzenia,
3) wybierania i odwoływania członków organów Spółdzielni stosownie do postanowień statutu oraz być wybieranym do tych organów,
4) wybierania i bycia wybieranym do organów organizacji, w których zrzeszona jest Spółdzielnia – stosownie do postanowień statutów tych organizacji,
5) korzystać z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz do świadczeń Spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności,
6) uczestniczenia w Zebraniu Grupy Członkowskiej,
7) uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli – jeżeli został wybrany przedstawicielem przez Zebranie Grupy Członkowskiej – z prawem głosu. Członek Spółdzielni nie będący przedstawicielem może uczestniczyć w Zebraniu Przedstawicieli bez prawa głosu,
8) żądać zwołania Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grupy Członkowskiej, a także zamieszczenia w porządku ich obrad oznaczonych spraw, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem w terminie i w sposób przez statut określonym,
9) zaznajamiania się z uchwałami i protokołami obrad organów Spółdzielni,
10) zaznajamiania się z protokołami lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacjami o ich realizacji,
11) zaznajamiania się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółdzielni,
12) zaznajamiania się z umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, jeżeli nie naruszałoby to prawa tych osób lub nie będzie zachodzić uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa udostępnienia tych umów powinna być wyrażona na piśmie,
13) przeglądać rejestr członków Spółdzielni,
14) wskazać w swojej deklaracji członkowskiej lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udział (y),
15) żądać w trybie określonym w statucie przeprowadzenia lustracji Spółdzielni,
16) otrzymania na żądanie odpisu obowiązującego statutu Spółdzielni oraz regulaminów,
17) zaskarżyć do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli z powodów i według zasad określonych w niniejszym statucie oraz ustawie – Prawo spółdzielcze,
18) uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej stosownie do uchwał Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni,
19) odwoływać się w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, w sposób i terminach określonych w statucie oraz być obecnym przy ich rozpatrywaniu,
20) rozporządzać swoimi roszczeniami do Spółdzielni o wypłatę udziałów, udziałów w nadwyżce bilansowej ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne,
21) korzystać ze wszystkich form działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnie,
22) zadeklarować i wnieść do Spółdzielni udziały dodatkowe,
23) wystąpić ze Spółdzielni za uprzednim wypowiedzeniem i żądać zwrotu udziałów według zasad i w terminach określonych w statucie,
24) uczestniczyć w podziale majątku Spółdzielni w przypadku jej likwidacji stosownie do uchwały ostatniego Zebrania Przedstawicieli o podziale i postanowień ustawy – Prawo spółdzielcze,
25) dochodzić na drodze sądowej swych praw w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie ze Spółdzielni.

 

3. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

4. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

 

§12

Członek Spółdzielni ma obowiązek:

 

 • wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udział, zgodnie ze statutem,
 • przestrzegać postanowień statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie i uchwał organów Spółdzielni oraz tajemnicy służbowej i handlowej dotyczącej spraw Spółdzielni,
 • brania udziału w pracach organów Spółdzielni, do których został wybrany,
 • dbać o dobro Spółdzielni i ochronę jej mienia,
 • współpracować ze Spółdzielnią nad poprawą sprawności i efektywności jej działania,
 • dokonywać w miarę możliwości zakupów towarów i usług w placówkach Spółdzielni,
 • uzupełniać udziały do nowej wysokości lub deklarować i wnosić nowe udziały stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • zawiadamiać niezwłocznie Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, w tym zmianie adresu zamieszkania. Pismo wysłane na ostatnio podany adres zamieszkania członka uważa się za doręczone.

§13

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi Spółdzielni.
 1. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§14

 1. Członek Spółdzielni może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
 1. Przyczynami wykluczenia członka ze Spółdzielni mogą być w szczególności:
 • działanie na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
 • uporczywe naruszanie postanowień statutu Spółdzielni lub zasad współżycia społecznego,
 • prowadzenie działalności konkurencyjnej względem działalności Spółdzielni w zakresie handlu, gastronomii, produkcji piekarskiej i ciastkarskiej.

§15

 

Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni. Przyczyną wykreślenia może być utrata warunków przynależności do Spółdzielni określonych w § 7 oraz nie wywiązanie się członka z obowiązków wpłaty wpisowego lub zadeklarowanych udziałów.

 

§16

 1. Wykreślenia lub wykluczenia członka ze Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza.
 2. Rada Nadzorcza podejmując uchwałę sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ma obowiązek wysłuchać jego wyjaśnień. W tym celu zainteresowany powinien być zawiadomiony o miejscu i terminie posiedzenia Rady Nadzorczej na 8 dni przed posiedzeniem. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej listem poleconym lub doręczenie za pokwitowaniem na adres członka wskazany w deklaracji. Nieobecność członka lub niezłożenie przez niego wyjaśnień na piśmie nie jest przeszkodą dla rozpatrzenia wniosku o wykluczeniu lub wykreśleniu członka, pod warunkiem prawidłowego zawiadomienia go o posiedzeniu.
 3. Rada Nadzorcza, która podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia członka, ma obowiązek zawiadomić o tym członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawić motywy, którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.

Zawiadomienia dokonuje się na adres członka wskazany w deklaracji, listem poleconym lub doręczenie za pokwitowaniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek braku zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 1. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
 • bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przez upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Zebrania Przedstawicieli,
 • bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Zebrania Przedstawicieli odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,
 • bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
 • prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zebrania Przedstawicieli.

 

§17

Członka zmarłego skreśla się z rejestru Spółdzielni ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć.

 

§18

W razie otwarcia likwidacji Spółdzielni w ciągu 6 miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, obowiązany jest on wobec Spółdzielni do uczestniczenia w pokryciu jej strat tak, jak gdyby był jej członkiem.

 

§19

 

1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni.

2. Wypłata udziału następuje do końca roku od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zebranie Przedstawicieli.

3. Roszczenia o wypłatę udziałów ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

 

§20

 

Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a Prawa spółdzielczego.

 

§21

 

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wysokość zadeklarowanych udziałów i wniesionych udziałów, przynależność do grupy członkowskiej oraz zmiany powyższych danych i datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także adnotację o działalności w organach Spółdzielni.

 

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
§
22

 

 1. W sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, a dotyczących praw i obowiązków członkowskich oraz wykluczenia albo wykreślenia członka, członkowi przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje do jednego bezpośrednio wyższego organu w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia członka o uchwale.

W pisemnym zawiadomieniu o uchwale należy zamieścić pouczenie o możliwości  odwołania się od uchwały w określonym wyżej terminie i o skutkach jego niezachowania.

 1. Wniesione przez członka odwołanie, Rada Nadzorcza Spółdzielni rozpatruje w terminie miesiąca, a Zebranie Przedstawicieli w czasie      najbliższych obrad. Termin rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli nie może być dłuższy niż rok od dnia wniesienia odwołania.
 2. Organ odwoławczy powinien również rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 3. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 2 tygodni od daty podjęcia uchwały.
 4. Odwołujący się ma prawo być obecny na obradach Zebrania Przedstawicieli przy rozpatrywaniu jego odwołania i go popierać. O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący powinien być zawiadomiony co najmniej na trzy tygodnie przed tym terminem.

§23

 

W przypadku wniesienia przez członka odwołania od uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym  i zaskarżenia tej uchwały w postępowaniu sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze w tej sprawie ulega umorzeniu.

 

 

§24

 

Wniesienie odwołania do organów Spółdzielni powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

Organy Spółdzielni

§25

Organami Spółdzielni są :

 1. Zebranie Przedstawicieli
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd
 4. grupowe zebrania członkowskie

1.  Jeżeli ilość członków Spółdzielni będzie mniejsza niż 100 Zebranie Przedstawicieli zostanie zastąpione walnym zgromadzeniem członków, a zebrania Grup członkowskich przestają być organami spółdzielni. W takim przypadku do walnego zgromadzenia członków będą miały zastosowanie przepisy Prawa Spółdzielczego oraz odpowiednio przepisy statutu dotyczące Zebrania przedstawicieli.

 1. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 litera a-c dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni, sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy przewidziane w niniejszym statucie.

 

 

Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni

§26

 1. Prawa przysługujące ogółowi członków w sprawach Spółdzielni wykonują w drodze uchwał obecni na Zebraniu Przedstawicieli przedstawiciele wybrani zgodnie z niniejszym statutem.
 2. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni. Kadencja przedstawicieli trwa 4 lata.
 3. Wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli dokonują grupowe zebrania członków. Liczba przedstawicieli wybranych przez poszczególne grupy członkowskie powinna być proporcjonalna do liczby członków przynależnych do danej grupy członkowskiej.

Proporcje wyboru przedstawicieli wynoszą : 1 przedstawiciel na 15 członków, a gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy dwa tysiące 1 przedstawiciel na 30 członków.

 1. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście z prawem do jednego głosu. Przedstawiciel ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta przy czym osoby, z których pomocy korzysta Przedstawiciel, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni nie będący przedstawicielami, członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inne zaproszone osoby biorą udział w Zebraniu z głosem doradczym.

 

§27

 

 1. Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Spółdzielni, przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego, zawiadamiając imiennie wszystkich przedstawicieli na dwa tygodnie przed datą Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd zawiadamia na dwa tygodnie przed datą Zebrania wszystkich członków Spółdzielni za pomocą ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz w jej zakładach i innych jednostkach

W tym samym terminie Zarząd zawiadamia pisemnie Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową  Radę Spółdzielczą.

 1. Zebranie Przedstawicieli może być ponadto zwołane na żądanie :
 2. Rady Nadzorczej Spółdzielni,
 3. 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 4. zebrań grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni,
 5. przynajmniej 1/5 liczby członków Spółdzielni.

Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być złożony na piśmie do Zarządu Spółdzielni z podaniem celu zwołania Zebrania oraz oznaczenia spraw, które powinny zostać zamieszczone w porządku obrad.

 1. W przypadku określonym w § 27 ust. 3 Zarząd powinien zwołać Zebranie Przedstawicieli w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.

Jeżeli to nie nastąpi Zebranie Przedstawicieli może zwołać Rada Nadzorcza Spółdzielni, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza. Uprawnieni do zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni w terminie pięciu dni od podania wiadomości o terminie Zebrania Przedstawicieli.

 

 

§28

Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy :

 

 1. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej.
 2. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 3. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 4. Rozpatrzenie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich.
 8. Oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni.
 10. Rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 11. Uchwalanie zmian statutu Spółdzielni.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie.
 13. Wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest
 14. Uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i regulaminu Rady Nadzorczej.
 15. Podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub w statucie Spółdzielni.

 

§29

 

 1. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości przedstawicieli w terminie i w sposób określony w statucie.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał, dla których ustawa lub statut przewidują wyższe wymagania.
 3. Zebranie Przedstawicieli otwiera i prowadzi przewodniczący Rady Nadzorczej. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego Zebrania spośród przedstawicieli , a jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest przedstawicielem – wybór jest konieczny”
 4. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
 5. Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania. Protokół przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej 10 lat. Protokóły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

 

§30

 1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Prawo zaskarżenia uchwały Zebrania Przedstawicieli do sądu przysługuje każdemu członkowi Spółdzielni i jej Zarządowi. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie temu członkowi.
 5. Terminy i inne warunki związane z zaskarżeniem uchwał Walnego Zgromadzenia określa ustawa Prawo Spółdzielcze. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni

§31

 

 1. Rada Nadzorcza wybierana jest w składzie 9 członków Spółdzielni przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. W skład Rady Nadzorczej powinni być wybierani członkowie reprezentujący środowisko członków konsumentów oraz członków pracowników. Proporcje miejsc mandatowych wynoszą: 7 mandatów dla członków konsumentów, 2 mandatów dla członków pracowników, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele obecni na Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowej Rady przez Zebranie Przedstawicieli.
 5. Przed upływem kadencji członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zebranie Przedstawicieli większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
 6. Członek Rady Nadzorczej traci swój mandat w przypadku utraty członkostwa w Spółdzielni lub rezygnacji z członkostwa w Radzie złożonej na piśmie. W takim przypadku Zebranie Przedstawicieli może dokonać wyboru uzupełniającego do końca kadencji Rady w trybie określonym w § 31 ust. 1 – 3 statutu.
 7. Rada Nadzorcza wybrana przez Zebranie Przedstawicieli w 2013 r. będzie działała do końca swojej kadencji, która upłynie w 2017 r., w dotychczasowym składzie 12 członków, w tym 9 członków konsumentów i 3 członków pracowników.

 

§32

 

 1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zasady konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady przez Zebranie Przedstawicieli oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 2. Członek Rady Nadzorczej składa oświadczenie stosownie do § 32 ust.1.
 3. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w § 32 ust. 1 i 2 statutu – Rada może podjąć uchwalę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności Radnego. W takim przypadku Zebranie Przedstawicieli na swoich najbliższych obradach rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

§33

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, a do jej zakresu działania należy :

 1. Dbanie o interes Spółdzielni.
 2. Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej.
 3. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
 4. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
 5. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
 6. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich.
 9. Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni.
 10. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 11. Składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 12. Wybór i odwoływanie członków Zarządu.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członków Spółdzielni.
 15. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 16. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub statucie Spółdzielni.
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe.

 

 

§34

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach objętych porządkiem obrad, podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy jej członków. Wyjątek stanowią uchwały o wyborze lub odwołaniu członków Zarządu Spółdzielni, które podejmowane są w sposób określony w § 36 ust. 2 statutu.

 

 

§35

 1. Na pierwszym swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym Prezydium w składzie 4 osób, a mianowicie przewodniczącego Rady, sekretarza i członków Prezydium.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie i przygotowanie prac Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza może powołać stałe lub czasowe komisje do wykonywania poszczególnych zadań Rady. Szczegółową organizację pracy Rady Nadzorczej, Prezydium i komisji określa Regulamin Rady Nadzorczej.
 4. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w ciągu 14 dni od jej wyboru.

 

Z a r z ą d

§36

 

 1. Działalnością spółdzielni kieruje jednoosobowy zarząd. Jedynym członkiem zarządu jest prezes, którego wybiera Rada Nadzorcza na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 statutowej liczby członków Rady”.
 2. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członka Zarządu w trybie określonym w § 36 ust. 1.
 3. Członkowie Zarządu i ich współmałżonkowie nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.
 4. Członek Zarządu składa oświadczenie stosownie do § 36 pkt. 4. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

§37

Do kompetencji Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni.

 

W szczególności do zakresu działania należy:

 

 1. Dbanie o interes Spółdzielni.
 2. Reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz.
 3. Sporządzanie projektów planów gospodarczych i społecznych i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej.
 4. Organizowanie wykonania zadań gospodarczych i społecznych Spółdzielni.
 5. Przyjmowanie członków Spółdzielni.
 6. Zwoływanie zebrań statutowych.
 7. Zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań.
 8. Udzielanie pełnomocnictw.
 9. Wykonywanie czynności kierownika zakładu Pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
 10. Ustalanie regulaminów wewnętrznych Spółdzielni.
 11. Spisywanie w straty Spółdzielni należności w granicach ustalonych przez Radę Nadzorczą.
 12. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie.

 

§38

Zarząd Spółdzielni może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Spółdzielni, a także pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

§39

1.Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy.

2.Pełnomocników ustanawia prezes Zarządu.

3.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje prezes Zarządu”

 

 

§40

Szczegółowe kompetencje i tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

 

Grupowe zebrania członkowskie

 

§41

 

 1. Członkowie Spółdzielni tworzą grupy członkowskie organizowane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. O przynależności członka do grupy członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania.
 2. Członek może należeć tylko do jeden grupy członkowskiej. W zebraniach grup członkowskich członek bierze udział tylko osobiście z prawem do jednego głosu, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
 3. Liczba zebrań grup członkowskich nie może być mniejsza niż 2. Szczegółowy podział na grupy członkowskie i ich liczbę zatwierdza każdorazowo Rada Nadzorcza.

 

§42

 

 1. Zebrania grup członkowskich zwołuje Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku przed Zebraniem Przedstawicieli, zawiadamiając imiennie wszystkich członków lub przez ogłoszenia w zakładach i innych placówkach Spółdzielni przynajmniej na tydzień przed datą zebrania, z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad.
 2. Zebranie grup członkowskich może być ponadto zwołane na żądanie Rady Nadzorczej Spółdzielni lub 1/5 ogólnej liczby członków należących do danej grupy członkowskiej, wniosek wyrażający takie żądanie powinien być skierowany na piśmie do zarządu Spółdzielni z podaniem celu zebrania. W takich przypadkach należy zwołać najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku przez Zarząd.
 3. Zebraniu grup członkowskich przewodniczy członek Rady Nadzorczej. Zebranie może wybrać w głosowaniu jawnym innego przewodniczącego spośród członków grupy.

 

§43

Do uprawnień grupowego zebrania członków należy :

 

 1. Wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebrania Przedstawicieli.
 2. Rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli i zgłaszania swoich wniosków w tych sprawach.
 3. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu.
 4. Wyrażenie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład grupy członkowskiej.
 5. Ocena działalności zakładu, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, która związana jest z daną grupą członkowską.

 

§44

Rada Nadzorcza i Zarząd obowiązane są najpóźniej w ciągu miesiąca ustosunkować się do wniosków, postulatów i uchwał zebrań grup członkowskich oraz o zajętym stanowisku powiadomić zainteresowanych członków grupy.

 

 

 

V.             Gospodarka Spółdzielni

 

 

§45

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

 

§46

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów opracowanych przez Zarząd i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

 

§47

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

 

§48

 1. Rokiem obrachunkowym Spółdzielni jest rok kalendarzowy.
 2. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

§49

Nadwyżką bilansową Spółdzielni jest zysk Spółdzielni pomniejszony o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych.

 

§50

 1. Nadwyżka bilansowa   podlega   podziałowi   na  podstawie   uchwały Zebrania Przedstawicieli.

W szczególności nadwyżka bilansowa może być przeznaczona na :

 1. zwiększenie funduszu zasobowego,
 2. zwiększenie udziałów członkowskich,
 3. tworzenie i zasilanie funduszów celowych Spółdzielni,
 4. dywidendy dla członków Spółdzielni,
 5. premie i nagrody dla członków i pracowników Spółdzielni,
 6. działalność społeczną,
 7. działalność socjalną.
 8. Szczegółowe cele i wysokości odpisów z nadwyżki bilansowej określa uchwała Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni.

 

§51

50% nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków  dokonywany jest proporcjonalnie do ilości posiadanych udziałów natomiast 50% tej nadwyżki proporcjonalnie do wartości zakupów dokonanych przez członka w placówkach Spółdzielni w ostatnim roku kalendarzowym w stosunku do  wartości wszystkich zakupów dokonanych przez członków w placówkach Spółdzielni w tym okresie.”

 

§52

Funduszami własnymi Spółdzielni są :

 

 1. Fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
 1. Fundusz zasobowy – powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

 

§53

Spółdzielnia może tworzyć także inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach, w tym zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

§54

Spółdzielnia może wprowadzić Kartę Klienta na zasadach określonych przez Zarząd Spółdzielni.

§55

Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości.

Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.

 

§56

Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się z nim.

 

§57

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego i innych funduszy własnych.

 

 

 

 

VI.           Lustracja Spółdzielni

 

 

§58

 1. Spółdzielnia podlega przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania.
 2. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień.

Z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji może wystąpić :

 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. 1/5 członków Spółdzielni.

 

 

§59

 1. Lustrację przeprowadza Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 2. Zasady przeprowadzania lustracji określają ustawa i statut Związku Rewizyjnego.

 

 

 

 

VII.        Zmiana  statutu  i  likwidacja  Spółdzielni

 

 

§60

 1. Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 głosów.
 2. Zarząd Spółdzielni jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.

 

§61

Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji :

 1. Wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej wskazanej w Ustawie, jeżeli Spółdzielnia w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków do wymaganej wielkości.
 2. Wskutek zgodnych uchwał Zebrania Przedstawicieli zapadłych większością ¾ głosów na dwóch kolejno po sobie następujących Zebraniach Przedstawicieli, w odstępie co najmniej dwóch tygodni.

 

 

§62

Spółdzielnia może być postawiona w stan likwidacji również uchwałą  Związku Rewizyjnego, w którym jest zrzeszona lub uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej w przypadkach określonych ustawą Prawo Spółdzielcze.

 

§63

W przypadku likwidacji Spółdzielni majątek pozostały po zaspokojeniu należności przypadających od Spółdzielni w trybie postępowania likwidacyjnego zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

 

 

 

VIII.    Postanowienia końcowe

 

 

 1. 31 ust. 1 i 2 wprowadza się z dniem 01.07.1997r.
 2. 9 ust. 2 i 3 i § 51 wchodzi w życie z dniem 01.01.1996 r.

 

Niniejszy jednolity tekst statutu został uchwalony na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Przedstawicieli w dniu 05.05.1995r.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY NADZORCZEJ

„Społem” PSS

 

Wojciech Kapusta

 

 

 

 

 

Radom, dnia 10.06.2015r.

 

 

 

 

W niniejszym   jednolitym  tekście   statutu  zostały uwzględnione zmiany wprowadzone po jego zatwierdzeniu:

 

 1. Uchwałą nr 6 Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 30.06.1996r. -§ 9 pkt. 2 i 3,
 1. Uchwałą Nr 6 Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 14.06.1997r. -§ 10 § 11 pkt. 3,5,6,10,13, § 16 pkt. 3, § 19 pkt. 2, § 20, § 22 pkt. 2, § 25 pkt. 1 a, w tytule rozdziału IV A, § 26 pkt. 1-6, § 27 pkt. 1-4, § 28, § 29 pkt. 1 i 3 – 5 , § 30 pkt. 1, § 31 pkt. 1 i 3 – 6 , 32 pkt. 1 i 3, § 33 pkt. 8, § 42 pkt. 1, § 43 pkt. 1 i 2, § 50 pkt. 1 i 2, 56, § 58 pkt. 2a, § 60 pkt. 1, § 61 pkt. 2, § 63 pkt. 1 i 2 oraz w rozdziale VIII. 11 pkt.10, § 51 pkt. 1, w rozdziale VIII, oraz dodano do § 35 pkt.5.
 1. Uchwałą Nr 5  Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.1998r. -§ 20 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9.
 1. Uchwałą z dnia 21.06.1999r – § 9 pkt. 3.
 2. Uchwałą z dnia 19.06.2000r – § 9 pkt. 3.
 3. Uchwałą nr 6 z dnia 24.06.2002r – § 5, § 7 ust. 2, § 14 pkt. c, § 19, § 20, § 25 ust. 1a, § 26 ust. 3, § 27 ust. 3, § 31 ust. 6, § 32 ust. 1, § 33 ust. 2, § 36 ust. 1, § 36 ust 3, § 41 pkt. 3, § 53 ust. 2, § 54 ust. 1, § 58 ust. 2, § 60 ust. 2 i § 63 ust. 2.
 4. Uchwałą nr 8 z dnia 27.06.2005r – § 33 pkt. 14
 5. Uchwałą nr 8 z dnia 28.06.2006r – § 8 pkt. 2, 11, § 12, § 14, § 16, § 22, § 23, § 26 pkt. 4, § 30, § 36 pkt. 2, § 58 pkt. 1.
 6. Uchwałą Nr 9 z dnia 25.06.2008r. – § 31 ust. 2, 36 ust. 1, § 39, § 41 ust. 3 oraz w § 31 dodano ust. 7.
 7. Uchwałą Nr 8a z dnia 12.05.2009r. – § 5.
 8. Uchwałą Nr 8b z dnia 12.05.2009r. – § 9 ust. 2.
 9. Uchwałą Nr 8c z dnia 12.05.2009r. – § 9 ust. 3.
 10. Uchwałą Nr 8d z dnia 12.05.2009r. – § 31 ust. 4.
 11. Uchwałą Nr 8e z dnia 12.05.2009r. – § 34.
 12. Uchwałą Nr 8a z dnia 01.06.2010r. – § 26 ust. 2
 13. Uchwałą Nr 8b z dnia 01.06.2010r. – § 41 ust. 3
 14. Uchwałą Nr 8c z dnia 01.06.2010r. – § 36 ust. 2
 15. Uchwałą Nr 8a z dnia 07.06.2011r. – § 31 ust. 1, § 31 ust. 2, § 31 ust. 7
 16. Uchwałą Nr 8b z dnia 07.06.2011r. – § 9 ust. 2
 17. Uchwałą Nr 8c z dnia 07.06.2011r. – § 9 ust. 3
 18. Uchwałą Nr 9a z dnia 19.06.2012r. – § 7, § 9 ust. 2 i ust. 3, § 17, w § 26 skreślono ustęp 5 i zmieniono numerację dotychczasowego ust. 6 na nr 5
 19. Uchwałą Nr 9b z dnia 19.06.2012r. – § 5
 20. Uchwałą Nr 9a z dnia 06.06.2013r. – § 9 ust. 2
 21. Uchwałą Nr 9b z dnia 06.06.2013r. – § 9 ust. 3
 22. Uchwałą Nr 9c z dnia 06.06.2013r. – § 12 pkt. 8
 23. Uchwałą Nr 10a z dnia 17.06.2014r. – § 9 ust. 2,§ 9 ust. 3, § 9 ust. 5
 24. Uchwałą Nr 10b z dnia 17.06.2014r. – § 31ust.1, § 31 ust. 2, § 31 ust. 7
 25. Uchwałą Nr 10c z dnia 17.06.2014r. – § 54
 26. Uchwałą Nr 9a z dnia  06.2015r.- § 9 ust.4, § 26 ust.3, § 29 ust.3, 35ust.1, § 51
 27. Uchwałą Nr 9b z dnia 09.06.2015r. – § 36 ust.1, § 39, § 40
 28. Uchwałą Nr 9c z dnia 09.06.2015r. – § 8 ust. 1, § 8 ust. 4, § 8 ust. 6, § 8 ust.7
 29. Uchwałą Nr 8 z dnia 31.05.2017r. – § 5
 30. Uchwałą Nr 8a z dnia 31.05.2017r. – § 9 ust. 2, § 9 ust. 3, § 9 ust. 4
 31. Uchwałą Nr 8b z dnia 31.05.2017r. – § 39 ust.1